Ettevõtte arendustegevuste rahastamiseks on võimalik kasutada nii Euroopa Komisjoni otsetoetusi (vaata siit) kui ka siseriiklikke meetmeid. Erinevad toetused on hea võimalus ettevõtte tegevuse arendamiseks ning kasvu soodustamiseks.
 

2021-2027 rahastusperioodi taotlusvoorud on Eestis järjest avanemas, mistõttu oleme siia lehele kogunud olulisemate toetuste info. Meie rahastuse alamlehelt saad esmase teabe toetuse peamiste tingimuste ja tähtaegade kohta. Kui mõni toetusvõimalus pakub huvi, võta julgelt ühendust meie ekspertidega, kelle kontaktid leiad alamlehe lõpust.

Civitta eksperdid on abiks nii projektide sisu kujundamisel, taotlusdokumentide koostamisel kui ka hilisemal projektijuhtimisel.

 

Ettevõtete digipööre

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMINE
Toetusmeede on avatud.

Eesmärk: Ettevõtete digitaalse küpsuse ning tehnoloogiamahukuse suurendamine. Toetuse abil valmib ettevõtte digitaliseerimise teekaart, mis annab hinnangu ettevõtte digitaliseerimisele, kitsaskohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart on eelduseks digitaliseerimise investeeringutoetuse saamisel.

Toetatavad tegevused: Digitaliseerimise teekaardi koostamine.

Taotlejad: Eestis registreeritud äriettevõtted.

Projekti maksimaalne kestvus: Projekti abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 6 kuud, kuid mitte kauem kui 31. oktoober 2023. aastal.

Maksimaalne toetus: Kuni 15 000 eurot projekti kohta.

Toetuse määr: 

 • väikeettevõttel ja keskmise suurusega ettevõttel grupierandi artikkel 18 kohaselt 50%;
 • väikeettevõttel, keskmise suurusega ettevõttel ja suurettevõttel vähese tähtsusega abina 50%;
 • väikeettevõttel, keskmise suurusega ettevõttel ja suurettevõttel, mille registreerimise aadress on väljaspool Tallinna või Tartu linna, vähese tähtsusega abi puhul 70%.

 

ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRDE TOETUSMEEDE
Toetusmeede on avatud.

Eesmärk: Toetuse abil on erinevate sektorite ettevõtetel võimalik investeerida automatiseerimisse ning digitaliseerimisse või robotite kasutuselevõttu eesmärgiga vähendada inimsekkumise vajadust ning suurendada tarneahela efektiivsust, tehes seda protsesse optimeerides ning andmeid tõhusalt kasutades ja juhtides. Projekti tulemusena peab suurenema ettevõtte tehnoloogiamahukus, tootlikkus, lisandväärtus ja jätkusuutlikkus ning rahvusvaheline konkurentsivõime.

Toetatavad tegevused: Abikõlblik on automatiseerimiseks vajaliku tarkvara ja seadmete, digitaalsete tehnoloogiate, robotite soetamine, arendamine ja juurutamine (k.a. litsentside ja patentide kulud) ning koolituse korraldamine sh:

 • ressursside ja protsesside planeerimine, optimeerimine, haldamine ning protsesside jälgimine ja juhtimise tarkvarade arendamine ja integreerimine;
 • pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt;
 • tööstusliku asjade interneti süsteemide väljaarendamine;
 • andmeanalüüsi ja masinõppe ja -nägemissüsteemide väljaehitamine;
 • robotsüsteemide kasutuselevõtt ja integreerimine;
 • virtuaal- ja liitreaalsuse lahenduste integreerimine äriprotsessidesse;
 • kolmemõõtmelise prototüüpimise ja kihtlisandustootmise väljaehitamine;
 • küberturvalisuse ja andmekaitse süsteemide kasutuselevõtt ja arendamine.

Taotlejad: Eestis registreeritud äriettevõtted. Eelistatud on tööstusettevõtted, kuid taotleda saavad ka teiste sektorite ettevõtted.

Projekti maksimaalne kestvus: Projekti abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 18 kuud, kuid mitte kauem kui 31. detsember 2025. aastal.

Maksimaalne toetus: Kuni 300 000 eurot.

Rahastamismäär: Toetuse osakaal projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest on 20-50% sõltuvalt ettevõtte suurusest ning riigiabi liigist.

 

Tootmisettevõtjate ärimudeli muutmise toetus

Toetusmeede on avanenud.

Eesmärk: Eesti tootmissektori toimepidevuse ja konkurentsivõime tagamine eksportturgudel ärimudeli ringsuse ja rohevõimekuse kaardistamise ning ärimudelit muutvate arendusprotsessi kaudu.
Toetus jaguneb roheauditi toetuseks ja tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuseks. Roheauditi olemasolu on tootmisettevõtja ärimudeli toetuse taotlemise eelduseks.

Toetatavad tegevused: Roheauditi teenuse sisseostmine, mille tulemusena valmib teekaart ning teekaardist tulenevate prioriteetsete arengueesmärkide elluviimine ja ärimudeli muutmine.

Roheaudit võib sisaldada lisaks EIS-i poolt välja toodud kohustuslikele osadele näiteks ettevõtte kasvuhoonegaaside emissiooni hindamist, toote olelusringi hindamist (LCA), toodete keskkonnadelaratsioone (EPD), „Ei kahjusta oluliselt“ hinnangut (DNSH. Suurettevõtetel aitab roheaudit end ka valmis seada EL-i äriühingute kestlikkuse alaseks aruandluseks Corporate Sustainability Reporting Directive ehk CSRD raames.

Ärimudeli muutmise toetust saab taotleda roheauditis välja toodud ärimudelit mõjutava arendustegevuse elluviimiseks, sh:

 • toote või teenuse, organisatsiooni ja protsesside arendamine;
 • töötajate koolitamine;
 • patendi ja immateriaalse vara omandamine. 

Arendustegevusega seotud seadmete soetuse toetamine on amortisatsioonipõhine, kaetakse ka projektiga seotud konsultatsioonide ja töötasu kulu.

Taotlejad: Eestis registreeritud äriettevõtted.

Projekti maksimaalne kestvus: Teekaardi koostamiseks kuni 6 kuud, arenduste elluviimiseks kuni 18 kuud.

Maksimaalne toetus: Roheauditi läbiviimiseks antav toetuse suurus on kuni 10 000 eurot ning see on mõeldud rohevaldkonna või ringmajanduse kogemusega eksperdi teenuse ostmiseks.
Arendustegevuseks antav toetus on kuni 200 000 eurot.

Rahastamismäär: Toetuse määr on kuni 70% ning sõltub ettevõtte suurusest ning riigiabi liigist.

 

Rakendusuuringute toetus

Tähtajaline taotlusvoor avatud kuni 20.02.2023, järgmine voor prognoositavalt 2023 II pooles.

Eesmärk: Toetus on suunatud innovaatiliste toodete, teenuste või protsesside arendamisele, mis võimaldavad kasvatada ettevõtte tulu ning konkurentsivõimet. 

Toetatavad tegevused: Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste elluviimine.

Toetussumma: 250 000 - 2 000 000 eurot projekti kohta. 

Toetuse määr: 25%-80%, sõltuvalt projekti tegevustest, ettevõtte suurusest ning võimaliku partneriga koostöövormist. 

Väiksematele projektidele on jooksvalt avatud Rakendusuuringute väiketoetus toetusega kuni 100 000 - 150 000 eurot.

 

Ida-Viru suurinvesteeringute toetus

Toetusmeede on avatud.

Eesmärk: Ida-Viru piirkonna majanduse mitmekesistamine ehk eri valdkondade arengu toetamine uute töökohtade loomiseks ning seeläbi põlevkivisektori osakaalu vähenemisest tulenevate majanduslike mõjude leevendamine Õiglase Ülemineku Fondi vahenditest (ÕÜF).

Toetatavad tegevused: Toetust saab küsida seadmete soetuseks, ehituseks, teadus- ja arendustegevuseks, kui see toetab tootmise käivitamist või uute toodete või teenuste lisamist. 

Taotlejateks on ettevõtted, mille projekti tegevusvaldkond järgmine: töötlev tööstus (EMTAK jagu C, välja arvatud alajaod 12, 102, 192, 2060, 2410, 242, 243, 2446, 2452, 2591 ja 301); mäetööstus (jagu B, välja arvatud alajaod 05, 06 ja 091); elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (jagu D); veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (jagu E);  info ja side (jagu J);  kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus (jagu M).

Projekti maksimaalne kestvus: 36 kuud ning suurprojektide puhul enam.

Maksimaalne toetus: minimaalne võimalik toetussumma on 500 000 eurot, maksimaalne toetussumma 17 miljonit eurot. Maksimaalse toetussumma kujunemine sõltub erinevatest teguritest, mh loodavate töökohtade arv. Eeldatud on, et projekt loob toetusskeemis kirjeldatud viisil minimaalselt 5 töökohta:

 • toetust antakse kuni 100 000 eurot ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk ületab EMTAK 2008 kahekohalise numberkoodiga tegevusvaldkonna, milles projekti ellu viiakse, Eesti keskmist brutokuupalka.
 • toetust antakse kuni 200 000 eurot ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk on vähemalt võrdne toetuse määruses nimetatud sihttaseme toodud sihttaseme ja koefitsiendi 1,2 korrutisega.

Toetust saab küsida seadmete soetamiseks, ehituseks, teadus- ja arendustegevuseks uute üksuste rajamiseks, uute toodete tootmiseks või teenuste pakkumiseks:

 • teadus- ja arendustegevuseks, toetuse määr erinev sõltuvalt ettevõtja suurusest ja kas projekt hõlmab nn tõhusat koostööd;
 • seadmeteks ja ehituseks – regionaalabi, mille puhul toetuse määrad on suurettevõtjal 25%, keskmisel ettevõtjal 35% ning väikeettevõtjal 45%;
 • koolitusabi (kuni 500 000 €, toetuse määr 50%);
 • infrastruktuuri arenduskuludeks ehk nn tugiteenusteks: näiteks võrguühendused, projekteerimine jms - vähese tähtsusega abi kuni 200 000 €, toetuse määr 80%.

Omafinantseering peab olema projektis vähemalt 35%.

 

Ida-Virumaa teadmusmahukuse kasvatamise toetus

Toetusmeede avaneb prognoositavalt 2023. aasta I kvartali lõpus

Eesmärk: Toetuse eesmärk on mitmekesistada ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste elluviimise tulemusel Ida-Viru piirkonna majandust. Toetus on suunatud innovaatiliste toodete ja teenuste arendamisele. 

Toetatavad tegevused: Eel- ja teostatavusuuringud, rakendusuuringud, tootearenduse ja piloottaristu (seadmete ja masinate soetus). Enim on oodatud piloottehaste projektid. 

Toetus jaotub kaheks alavooruks: Teadus- ja arendustegevuste toetus ja teadus- ja arendustegevuste toetus koos piloottaristuga.

Taotlejad: Ida-Virumaal tegutsev või projekti toel Ida-Virumaale investeeriv ja majandustegevusega alustav ettevõte, mis viib ellu tööstuse või energeetika projekti. 

Toetussumma: 100 000 – 5 000 000 eurot projekti kohta. 

Toetuse määr: 25%-80% sõltuvalt projekti kuludest ja ettevõtte suurusest. 

Täpsemad tingimused kinnitatakse meetme määruse jõustumisel.


Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringutoetus

Toetusmeede avaneb prognoositavalt 2023. aasta I kvartali lõpus

Toetuse eesmärk: Toetuse andmise eesmärk on toetada Ida-Viru maakonna majanduse mitmekesistumist ja ettevõtjate konkurentsivõime kasvu kõrgemat lisandväärtust loovate VKE-de investeeringute kaudu. Toetatakse uue ettevõtja või üksuse asutamist või uue kõrgema lisandväärtusega toote tootmist või teenuse pakkumist ning tootmisvõimsuse suurendamist.

Toetatavad tegevused: seadmete ja seadmete tarkvara kulu, tootearenduse läbiviimise, intellektuaalomandi esmakaitse taotlemise, ettevõtja toote või teenusega seotud protsesside, sealhulgas personaliarendus-, müügi- ja turundus-, tootmis- ning teenindusprotsesside arendamisee ja juurutamisee kulu, võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulu.

Taotleja: Tegutsev piirkondlik väikese- ja keskmise suurusega ettevõte EMTAK tegevusvaldkondades: töötlev tööstus (v.a. mõned välistused), elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (v.a. mittetaastuvast energiaallikast), majutus ja toitlustus,  info ja side, kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Toetussumma: 30 000 – 500 000 eurot projekti kohta.

Toetuse määr ning toetuse osakaal on vahemikus 35%-80% sõltuvalt projekti kuludest ja ettevõtte suurusest. Seadmete soetusel on toetuse määr väikeettevõttele 45% ja keskmisele ettevõttele 35%.

Täpsemad tingimused kinnitatakse meetme määruse jõustumisel.

 

KIK-i ressursitõhususe meetme väikeprojektide voor

Toetusmeede avaneb prognoositavalt 2023 II kvartal.

Eesmärk: Ettevõtete ressursitõhususe, sh energiatõhususe, suurendamine, keskendudes eelkõige jätkusuutlikumate lahenduste võimendamisele ning seeläbi ettevõtete konkurentsivõime tagamisele.Toetust antakse ressursitõhususe saavutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Ressursiaudit peab kajastama ettevõtte olemasolevat olukorda ning olema tehtud kooskõlas rakendusasutuse kinnitatud ressursiauditi metoodikaga.

Toetatavad tegevused: 

 • materiaalse ja immateriaalse vara soetamine;
 • soetustega seotud seadistamine;
 • investeeringutega seotud personali koolitamine.


Taotlejad: Äriühing, kelle põhitegevus või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstuse korral (EMTAK 2008, jagu B, alajagu 075–09) või töötleva tööstuse korral (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12). Taotleja viimase kolme majandusaasta keskmine müügitulu summeeritult eelnimetatud tegevusalade osas peab olema vähemalt võrdne taotletava toetuse summaga.

Taotlemise aluseks on ülevaatlik ressursiaudit.

Maksimaalne toetus: kuni 250 000 eurot projekti kohta.

Toetuse määr: väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kuni 50% sõltuvalt riigiabi liigist.

Täpsemad tingimused kinnitatakse meetme määruse jõustumisel.

 

PRIA investeeringutoetus toidu-ja joogitootjatele

Taotlusvoor väikeettevõtetele avaneb kaheks nädalaks prognoositavalt mais /juunis 2023, keskmistele ja suurettevõtetele sügisel 2023

Toetatavad kulud: Toetust antakse seadmetesse ja ehitistesse tehtavate investeeringute katteks töötlemise ja/või turustamise eesmärgil. Ehitada saab näiteks ka laohoonet. Ehitusluba ja projekt peavad taotlemisel olemas olema.

Taotleja: Saavad taotleda toidu- ja joogisektori ettevõtted (v.a. kalatööstus ja kange alkoholi tootmine). Suurettevõtete suurusele on kontsernipõhiselt seatud piirang (kuni 750 töötaja, müügitulu alla 200 milj. euro). Äsja asutatud ettevõtted toetust taotleda ei saa.

Maksimaalne toetus: Toetus suurusega kuni 750 000 eurot väikeettevõtele ja 100 000 - 3 miljonit eurot keskmistele ja suurettevõtetele ettevõtte kohta. Võimalik on ka toetussummade tõstmine ettevõtte kohta.

Toetuse määr: Väikettevõtetele 40%, keskmistele ettevõtetele 30% ning suurettevõtetele 20%. 

Täpsemad tingimused kinnitatakse meetme määruse jõustumisel.

 

Võtke meiega ühendust, kui Teil on täiendavaid küsimusi toetusvõimaluste kohta. Aitame kaardistada ettevõtte strateegiliste arenguplaanide elluviimise toetusvajadused ning leida sobivad toetusvõimalused.

Kadri Adrat
Partener asociat
STRATEGIE, INOVAȚIE, FINANȚARE

+372 5568 7649

Agnes Kask
Manager de proiect
STRATEGIE, INOVAȚIE, FINANȚARE

+372 5816 1353

Kai Krashevski
Partener asociat
STRATEGIE, INOVAȚIE, IMPLEMENTARE

+372 5647 7546